هزینه ی شرکت در همایش / Payment چاپ


حق ثبت نام برای افرادی که دارای یک مقاله هستند
تا تاریخ ...../...../..... بعد از تاریخ ...../...../.....
آزاد: 1500000 ریال


دانشجوئی: 1000000 ریال


- افرادی که بیش از یک مقاله ارائه می دهند به ازای هر مقاله باید 500000 ریال مازاد بر حق ثبت نام مربوطه واریز نمایند.

- حق ثبت نام در همایش برای افرادی که فاقد مقاله هستند (شرکت در همایش): 500000 ریال
- حق ثبت نام در کارگاه آموزشی: به ازای هر کارگاه آموزشی 500000 ریال


شماره حساب جهت واریز هزینه ی همایش:

0107785256000 به نام صندوق ذخیره پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، بانک ...............................، کد...........................


  • هزینه پرداخت شده مربوط به هزینه شرکت در همایش ، دریافت گواهینامه ارائه مقاله(در صورت پذیرش)، گواهینامه حضور در همایش (مشروط بر شرکت در همایش)، پذیرایی میان وعده و ناهار، پکیج مربوط به همایش می باشد.
  • هزینه پرداخت شده در هیچ شرایطی ، بخصوص عدم شرکت در همایش عودت داده نخواهد شد.


alt