انتشارات/Publications چاپ

کلیه ی مقالات(چکیده / کامل) ، توسط دو داور متخصص با حداقل مرتبه ی هیات علمی استادیاری مورد داوری قرار خواهد گرفت و مقالات پذیرفته شده در قالب لوح فشرده در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

* مقالات برتر در مجلات زیر به چاپ خواهد رسید.

International Journal of Data Envelopment Analysis


(Iranian Journal of Optimization (IJO