کمیته داوران همایش / Reviewer Committee چاپنام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

تخصص

سمت


شعبان صدقی دکتری جبر


عزت الله بالوئی جامخانه دکتری آمار


علی ابراهیم نژاد دکتری بهینه سازی


محمد ادبی تبار فیروزجاه دکتری آنالیز عددی


بهرام عاقلی دکتری معادلات دیفرانسیل


فرزاد رضایی بالف دکتری تحقیق در عملیات


رضا شاهوردی دکتری تحقیق در عملیات


عین الله دیری دکتری آمار


جمال رضایی روشن دکتری آنالیز


اسحاق هاشمی دکتری آنالیز


مهدی فللاح دکتری تحقیق در عملیات


سیروس قبادی دکتری گراف


اصغر یوسفی دکتری جبر


مائده موتمنی دکتری جبر


علی شعبانی دکتری آمار


جواد امیریدکتریآمار

زین العابدین امیری دکتری معادلات دیفرانسبل


فرشاد طالشی دکتری فیزیک


محمدعلی خلیل زاده دکتری شیمی


عباسعلی دهپوری دکتری زیست شناسی


اصغر نادی قرا دکتری آمار


امید پوربحری دکتری ریاضی

رمضان رضائیان دکتری آمار


سیامک فیروزیان دکتری گراف


محمدعلی سیار نژاد دکتری عمران


نفیسه اسفندیان دکتری برق


میرالله حسینیدکتریمکانیک


علی شکوهی راددکتریمهندسی شیمی


یوسف قلی پوردکتریصنایع


پیمان ولی پوردکترینساجی


جواد رضائیاندکتریصنایع


مهدی چوبچیاندکتریدامپزشکی


میلاد طبریدکتریدامپزشکی


عباس بزرگنیادکتریدامپزشکی


مجتبی طبریدکتریمدیریت


محمد رضا باقرزادهدکتریمدیریت


ابراهیم حلاجیاندکتریمدیریت


اسدالله مهرآرادکتریمدیریت


ندا اسماعیلیدکتریمدیریت آموزشی


ذبیح الله غلامیدکتریاقتصادسنجی


ترانه عنایتیدکتریمدیریت آموزشی


سید محمد باقریدکتریمدیریت


مسعود هدایتی فرددکتریشیلات


کاوه خورشیدیدکتریدامپزشکی


حمیدرضا مبصردکتریزراعت


امید هادیانیدکتریهیدرولوژی


مهدی یعقوبی اولدکتری
آمار


علیرضا ابراهیمیدکتریمدیریت

مهرداد متانیدکتریمدیریت رسانه

موسی الرضا فدایی یامیدکتریریاضی کاربردی


داود صابریدکتریروانشناسی

احمد حق بین
دکتریریاضی


علی فرهادی محلهدکتریمدیریت


سیاوش افراشتهدکترینساجی


علی تاجدیندکتریصنایع

حامد همایوندکتریمدیریت