کمیته علمی / Scientific Committee چاپ


آزاد اسلامی واحد گنابادآزاد اسلامی واحد رشت

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

تخصص

دانشگاه


فرهاد حسین زاده لطفیدکتری - استادتحلیل پوششی داده هاعلوم و تحقیقات تهران

بهرام صادقپور گیلدهدکتری - استادکنترل و کیفیت فازیفردوسی مشهد

مجید اسحقی گرجیدکتری - استادآنالیز تابعیسمنان

ایرج مهدویدکتری - استادمهندسی صنایععلوم و فنون مارندران

اسماعیل بابلیان
دکتری - استادآنالیز عددیخوارزمی

علیرضا امیرتیموری
دکتری - استادتحقیق در عملیاتآزاد اسلامی واحد رشت

جعفر بی آزار
دکتری - استاد آنالیز عددیآزاد اسلامی واحد رشت

رضا عزتی
دکتری - استادریاضی کاربردیآزاد اسلامی واحد کرج

مجید سلیمانی دامنه
دکتری - دانشیارتحقیق در عملیات
تهران

شعبان صدقی دکتری - دانشیار جبر
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

عزت الله بالوئی جامخانه دکتری - دانشیار آمار فازی
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

علی ابراهیم نژاد دکتری - دانشیار
بهینه سازی
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

محمد ادبی تبار فیروزجاه دکتری - دانشیار
آنالیز عددی فازی
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

مرتضی خدابین
دکتری - دانشیارآمارکاربردیآزاد اسلامی واحد کرج

رضا کاظمی متین
دکتری - دانشیارتحقیق در عملیاتآزاد اسلامی واحد کرج

بهرام عاقلی دکتری - استادیار
معادلات دیفرانسیل
آزاد اسلامی واحد قائمشهر

سید جواد مرتضوی امیری دکتری - استادیار آمار-سری زمانی
آزاد اسلامی واحد چالوس

علیرضا اسکندریدکتری - استادیارمدیریت مالی
آزاد اسلامی واحد پیشوا-ورامین

محمدرضا پورعلیدکتری - دانشیارحسابداریآزاد اسلامی واحد چالوس

منصور گرکزدکتری - دانشیارحسابداریآزاد اسلامی واحد گرگان

مهدی یعقوبی اولدکتری - استادیارآمارآزاد اسلامی واحد گناباد

محسن واعظ قاسمی
دکتری - استادیارتحقیق در عملیاتآزاد اسلامی واحد رشت

حسن حسین زاده
دکتری - استادیارریاضی
آزاد اسلامی واحد اردبیل

ناصر میکاییل وند
دکتری - استادیارریاضیآزاد اسلامی واحد اردبیل

سعید عبادی
دکتری - استادیارریاضی کاربردیآزاد اسلامی واحد اردبیل

جمال رضایی روشندکتری - استادیارآنالیزآزاد اسلامی واحد قائمشهر